รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  056-737083 
101เมืองเพชรบูรณ์นายปราโมช สนธยามาลย์ 056-711457089-571000
102บ้านสะเดียงนายสุรเชษฐ ยงวณิชย์ 056-721326086-213754
108บ้านป่าเลา  056-741032 
109บ้านป่าแดง  056-911059 
110บ้านพลำนายธวัชชัย ไปปลอด 056-760195085-052938
111บ้านนางั่ว  056-560428 
112บ้านนานายนาวี ศรีษะใบ 056-729600084-815402
113บ้านคลองสารนางนงลักษณ์ ทาสาย  086-205297
117บ้านท่าพลนายมงคล ทองลาด 056-564503089-957087
118บ้านวังซอง  056-912528 
119บ้านดง  056-738574 
120บ้านโพธิ์ทอง  056-726204 
121บ้านอมชีนายเจริญ โรจน์จันทัน   
122บ้านอมกงนายประเสริฐ ศรีแก้ว 056-564477084-618961
123บ้านโพธิ์งามนางสาวสุทิภา ลาดเลา 056-760201085-605608
124บ้านป่าม่วง  056-564261 
125บ้านโคกนายสงบ นามไพร 056-752327081-041246
127บ้านกงกะยางนางสาวสุภัสสร ก้อนทอง 056-723342081-041543
128บ้านน้ำเลานายโชคชัย บุญมา 056-760236087-571851
129บ้านห้วยผักไลนางสาวมยุรี ปิ่นนาง 056-752305 
130บ้านท่ากกตาล    
131บ้านดงมูลเหล็ก  056-752328 
132บ้านโนนสะอาดนายนิวัฒน์ กองมนต์ 056-752329081-962908
133บ้านลำป่าสักมูล    
134บ้านคลองบง  056-752236 
135บ้านโนนตะแบกนางศุจิกา จักคาม 056-712187 
136บ้านห้วยใหญ่  056-915057 
137บ้านสะแกงาม  056-915058 
138บ้านน้ำเดื่อ    
139บ้านโป่งหว้านางสุวลี พวงคำ 056-724596081-972587
140บ้านห้วยแหนนายบุญเรือง บุ้งจันทร์  080-504769
141บ้านน้ำเดื่อใต้นายสมหวัง ช้อนไชย์  081-039525
142บ้านบุ่งกกเรียง    
143บ้านเฉลียงลับนายพลวัฒน์ กัลยาประสิทธิ์   
144บ้านปากน้ำ  056-748640 
145บ้านบง  056-740174 
147บ้านกกไทร  056-760198 
148บ้านนาป่านายธีระวัช แก้วเล็ก 056-740175089-857322
149เฉลียงลับวิทยา  056-740014 
150ชุมชนบ้านน้ำร้อนนางเพชริน สงค์ประเสริฐ 056-751153089-857639
151บ้านทุ่งหินปูนนายพหลยุทธ สายปัญญา   
152บ้านบุฉนวนนายสุกิจ เมฆประยูร 056-751241084-575155
153บ้านวังโค้ง  056-786232 
154บ้านป่าบงนางพรไพบูลย์ บุญโชติ 056-731158084-574527
155บ้านตะเบาะนายสมควร สาตรจีนพงษ์ 056-786233081-379245
156บ้านห้วยไคร้นายวิโรจน์ รอดมา 056-786254089-950817
157บ้านเขาขาดนายมนูญ กองจันทร์ 056-760128081-042047
158บ้านชอนไพร  056-913734 
159บ้านสักแห้ง  056-748669 
161บ้านคลองสำโรงนายปิยวัตร พุทธชาต  089-956347
162บ้านโตก  056-566190 
163บ้านทุ่งแค  056-760196 
164บ้านโตกใต้นายยศทวี ศิริ 056-566013087-446185
165บ้านพี้นายอาวุธ เอี่ยมจันทร์ 056-56619408-9065-18
166บ้านพนานิคมนางกิ่งกาญ สีป้อ 056-724260085-053845
167บ้านวังจานนายธนกฤต อั้งน้อย   
168บ้านนายมนางสาววิไล หลงใจคอย 056-568078 
169บ้านขมวด  056-780137 
170บ้านหัวนา  056-771293 
171บ้านถ้ำน้ำบังนายภควัต ตรีจักร 056-760197086-214903
172บ้านยางหัวลมนายภาณุพงศ์ อนุรักษ์พนาวัน 056-568027089-563309
173บ้าน กม.2นายศุทธา จักคาม 056-771251 
174บ้านยาวี-ห้วยโป่ง  056-568077 
175บ้านสามแยกวังชมภู  056-771234 
176บ้านคลองห้วยนานายไพรวัน ทองใบ 056-771250 
177บ้านวังทองนายชัยวัฒน์ นงภา 089-8573316089-857331
178บ้านซับข่อย  056-771272 
180บ้านหนองแหวนนางนิธินันท์ จันทร์คำ   
181บ้านชัยมงคลนายมานิตย์ มีตาบุญ 056-780051 
182บ้านห้วยนาคนายประกอบ แก้วฟุ้งรังษี 056-760129 
183บ้านห้วยสะแกนายเจษฎา อิ่มสุข 056-780015081-972946
184บ้านเนินสง่านายภิญโญ เกลียนแกล้ง 089-4600081081-786860
185บ้านวังขอนมิตรภาพที่137นางทิพาภรณ์ จันคณา  089-839760
186บ้านยางกุด  056-780149 
188บ้านระวิง  081-2808581 
189บ้านยางลาดนายปราโมทย์ วงค์กาอินทร์ 086-4405070089-707758
201อนุบาลชนแดนนายไพรวัลย์ พุทธารัตน์ 056-761009089-563513
202บ้านซับสีทอง  056-760261 
203บ้านทรัพย์พุทรานายสุพจน์ โพธิมาศ 056-760113085-333385
204บ้านคลองห้วยนาพัฒนาการ  056-760109 
205บ้านซับเจริญว่าที่ร้อยตรีบุญมี กิจพินิจ 056-760111 
206บ้านหนองตาดนางศศิธร ดาทอง 056-761634 
207บ้านน้ำลัดนายประสงค์ วงษ์ธัญกรรม 056-923680089-642646
208บ้านกกจั่น  056-760112 
210บ้านผาทองนายอรรถพล ดีบุญม ีณ ชุมแพ 056-760178 
211บ้านโคกเจริญนางดวงเนตร สิงห์เวียง 056-761389 
212บ้านลาดแค  056-723382 
213บ้านศาลาลายนายอำพร โพชะราช 056-760213080-029359
214บ้านซับขลุงนายปรีชา แก้วอาสา 056-760254 
216บ้านโคกยาว    
217บ้านคลองปลาหมอนายประสิทธิ์ ตันมี 056-726740081-973442
218บ้านธาราคีรีนายสันติ คุวาจารย์ 056-723188 
219บ้านท่าข้าม  056-767093 
220บ้านตะกุดเป้า  084-5751556 
221บ้านดงแขวน  056-760211 
222บ้านเขาบ่อทองนางวิไลวรรณ ทองมาก 081-3942323 
223บ้านตะกุดจั่นนายไพบูลย์ ไทยตรง 056-767033087-849526
224บ้านวังปลาช่อน  088-1732917 
225บ้านโคกสูง  056-758269 
226บ้านกุฏิพระ    
227บ้านดงขุย  056-769250 
228บ้านดงขุยใต้นายสมควร นาควิสุทธิ์ 056-769160089-839434
229บ้านเขาคณฑานายสมชาย แสงนาก  089-565855
230บ้านวังรวกนายวราเวทย์ บุญเรือง 056-723198089-270031
231บ้านหนองระมานนางสาวอารยา ทานิสุทธิ์ 056-760240 
232บ้านบุ่งคล้าจ่าโทชิตติพงษ์ หมั่นกิจ 056-760242081-046410
233บ้านเนินสว่าง  056-769214 
234บ้านเขาสักนายไพฑูรย์ บุญมาศ 056-760257082-166641
235บ้านเขาน้อยนายมานิตย์ ปัสสาวัส 056-760212 
236บ้านหนองกลอยนางชยานันท์ พึ่งจินดา 056-760256085-708493
237บ้านโป่งนกแก้วนายสุทัศน์ ธิยานันท์ 056-723228081-888027
238บ้านห้วยตูมนายพงษ์ศักดิ์ พุฒบุตร 056-760176081-604437
240บ้านลาดน้อยนายสมชาย นอนา 056-642210 
241บ้านหนองแดง  056-760107 
242บ้านโป่งตาเบ้า  056-760108 
243บ้านห้วยงาช้าง  056-923230 
244บ้านกล้วยนายสมศักดิ์ หารวันนา 086-2074842 
245บ้านถ้ำแก้วนางสาวอวยพร ปิ่นสา 056-760115 
246บ้านเขาชะโงกนายขำ แสงจันทร์ 056-760258089-958177
247บ้านหนองใหญ่  056-760175 
248บ้านโคกสำราญ  056-760260 
249ลูกจันทน์ปิยะอุย    
250บ้านโคกหนองจอกนายเด่นชัย วานิช 056-760259085-727846
251บ้านดงลานนายกำพล วันชัย 056-760116 
252บ้านสายสมร  056-760114 
253บ้าน กม.28นายบุญสูง วงเวียน 056-723402084-619933
301อนุบาลวังโป่ง  056-758208 
302บ้านคลองน้ำคันนายทวีศักดิ์ชัย เนตรแสงสี 056-760147081-954698
303บ้านซับเปิบนายขวัญชัย นาคไทย 056-760149081-962896
304บ้านเชิงชาย  056-760146 
305บ้านไร่ฝาย    
306บ้านดงลึกนายทรงกรด ปานไกร 056-760262 
307บ้านวังศาล  056-723321 
308บ้านวังหินนางวรรณคำ เนตรแสงสี 056-760248081-768457
309บ้านโนนตูมนายสุดใจ ธรรมยา 056-760231088-166470
310บ้านใหม่วังตะเคียน  056-726764 
311บ้านวังใหญ่    
312บ้านวังพลับ  056-760247 
313น้ำอ้อมประชาสรรค์นางอรทัย อินการทุม 056-723311087-199504
314บ้านวังหินซอง  056-760250 
315ชุมขนบ้านวังกระดาษเงินนายเจษฎา เจริญทรัพย์ 056-569015084-382084
316บ้านวังขอนนางกาญจนา สุกาญจนรักษ์ 056-569011084-594951
317บ้านวังชะนาง  056-569222 
318บ้านดงหลง  056-616701 
320บ้านทางข้าม  081-9627089 
321บ้านวังแช่กลอยนายศราวุฒิ นุชสุข 056-723281084-598974