ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางณัฐกานต์ วัฒนวงศ์พฤเมืองเพชรบูรณ์เกษียณอายุราชการ2563 
2นายทวีศักดิ์ ศรีทองเมืองเพชรบูรณ์เกษียณอายุราชการ2563 
3นางสมทรัพย์ นรินทร์นอกเมืองเพชรบูรณ์เกษียณอายุราชการ2563 
4นางอุบล นิลพลอยเมืองเพชรบูรณ์เกษียณอายุราชการ2563 
5นางสาวธวัลรัตน์ นพรัตน์ขจบ้านสะเดียงเกษียณอายุราชการ2563 
6นางรัตนา แก้วคงบ้านสะเดียงเกษียณอายุราชการ2563 
7นายประมาณ โพธิ์จักรบ้านป่าเลาเกษียณอายุราชการ2563 
8นางวัฒนาพร ศิลกุลบ้านไร่เหนือเกษียณอายุราชการ2563 
9นางสาวรุ่งโรจน์ โพธิบ้านป่าแดงเกษียณอายุราชการ2563 
10นางวัชรา เดชกล้าบ้านนางั่วเกษียณอายุราชการ2563 
11นางสำรวย มหาราชบ้านนางั่วเกษียณอายุราชการ2563 
12นางโสภี เสวตวิหารีบ้านคลองสารเกษียณอายุราชการ2563 
13นางอุไร ปรึกษากรบ้านท่าพลเกษียณอายุราชการ2563 
14นายวิโรจน์ มาสังข์บ้านวังซองเกษียณอายุราชการ2563 
15นายวิรัตน์ สารภีบ้านดงเกษียณอายุราชการ2563 
16นางจำลองรัตน์ รอดช้างบ้านโพธิ์ทองเกษียณอายุราชการ2563 
17นางสาวอัมพร โอ่คำบ้านโพธิ์ทองเกษียณอายุราชการ2563 
18นายสุรชัย รูปศรีบ้านอมชีเกษียณอายุราชการ2563 
19นางรัศมี บุญซ้อนบ้านป่าม่วงเกษียณอายุราชการ2563 
20นางสุธากมล ศรีเมฆบ้านป่าม่วงเกษียณอายุราชการ2563 
21นายเสฐียร หว่างสิงห์บ้านป่าม่วงเกษียณอายุราชการ2563 
22นายวีรวัฒน์ ทองเพ็งบ้านกงกะยางเกษียณอายุราชการ2563 
23นายมานะ แซมสีม่วงบ้านน้ำเลาเกษียณอายุราชการ2563 
24นางนันทนา คำคูณบ้านท่ากกตาลเกษียณอายุราชการ2563 
25นายประสงค์ บุญธรรมบ้านท่ากกตาลเกษียณอายุราชการ2563 
26นางทับทิม ศักดิ์เศรณีบ้านลำป่าสักมูลเกษียณอายุราชการ2563 
27นางมะลิ กันหาบ้านลำป่าสักมูลเกษียณอายุราชการ2563 
28นางเนตรนทิพย์ พันรังบ้านคลองบงเกษียณอายุราชการ2563 
29นางเพทาย พริกไทยบ้านโนนตะแบกเกษียณอายุราชการ2563 
30นายไฉน วุธนูบ้านห้วยใหญ่เกษียณอายุราชการ2563 
31นางเพ็ญศรี สุทธะบ้านห้วยใหญ่เกษียณอายุราชการ2563 
32นางปรานอม สุจริตธรรมบ้านบุ่งกกเรียงเกษียณอายุราชการ2563 
33นางนวลลออ เงินเมยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขตเกษียณอายุราชการ2563 
34นางเพ็ญนภา ถือศิลป์บ้านนาป่าเกษียณอายุราชการ2563 
35นางมะลิ เอี่ยมอ่บ้านนาป่าเกษียณอายุราชการ2563 
36นางนิตยา กองมนต์เฉลียงลับวิทยาเกษียณอายุราชการ2563 
37นางจารุพันธุ์ โคชุมชนบ้านน้ำร้อนเกษียณอายุราชการ2563 
38นายประสาท พวงบุปผาบ้านทุ่งหินปูนเกษียณอายุราชการ2563 
39นางปราณี เพียรเกิดบ้านบุฉนวนเกษียณอายุราชการ2563 
40นางสมเจตต์ บัวคำบ้านบุฉนวนเกษียณอายุราชการ2563 
41นางทองเรี่ยน พันธ์ไบ้านวังโค้งเกษียณอายุราชการ2563 
42นางสาวประจิม บุญยวงบ้านป่าบงเกษียณอายุราชการ2563 
43นางสาวทองเปลว แสงสุริยบ้านตะเบาะเกษียณอายุราชการ2563 
44นางนารถชุรี จุฑาบ้านตะเบาะเกษียณอายุราชการ2563 
45นายเฟือ ไชบ้านตะเบาะเกษียณอายุราชการ2563 
46นางบัวหลั่น ยุคะลบ้านห้วยไคร้เกษียณอายุราชการ2563 
47นางนิภา บำเรอวงษ์บ้านชอนไพรเกษียณอายุราชการ2563 
48นายประสาท คล้ายกันบ้านสักแห้งเกษียณอายุราชการ2563 
49นางนิภา พรหมพินิจบ้านสักแห้งเกษียณอายุราชการ2563 
50นายอาคม มีแสงบ้านสักแห้งเกษียณอายุราชการ2563 
51นางอำนวยพร เสือเล็บ้านสักแห้งเกษียณอายุราชการ2563 
52นายวิโรจน์ หล่อศิริบ้านโตกเกษียณอายุราชการ2563 
53นายวิชัย วิสาระโภชน์บ้านทุ่งแคเกษียณอายุราชการ2563 
54นางรุ่งอรุณ เรืองสกบ้านโตกใต้เกษียณอายุราชการ2563 
55นายวิโรจน์ คำทาบ้านวังจานเกษียณอายุราชการ2563 
56จ่าสิบเอกพินิตย์ ก้อนแก้วบ้านป่าเลาเกษียณอายุราชการ2563 
57นางสาวปิ่นแก้ว ชัยเลิศบ้านนายมเกษียณอายุราชการ2563 
58นางสุจิตร จิตรพีระ(ขุนบ้านนายมเกษียณอายุราชการ2563 
59นางบุญสืบ เอี่ยมจับ้านขมวดเกษียณอายุราชการ2563 
60นางยุพิน หลวงอินทรบ้านขมวดเกษียณอายุราชการ2563 
61นางนันทพร กล้อยหอมบ้านหัวนาเกษียณอายุราชการ2563 
62นางภัครดา คงศรีไพรบ้าน กม.2เกษียณอายุราชการ2563 
63นางศิวารินทร์ อุดแก้วบ้านเนินสง่าเกษียณอายุราชการ2563 
64นางสุทธิพร บำรุงจิตรบ้านยางกุดเกษียณอายุราชการ2563 
65นางสาคร บุญเดชบ้านระวิงเกษียณอายุราชการ2563 
66นายไพโรจน์ ฉัตรบุบผาบ้านยางลาดเกษียณอายุราชการ2563 
67นางสุราตรี เหล่านภาพรอนุบาลชนแดนเกษียณอายุราชการ2563 
68นางสาวนนทยา แผนจันทร์บ้านคลองห้วยนาพัฒนาการเกษียณอายุราชการ2563 
69นางกาญจนา สิงห์เวียงบ้านหนองตาดเกษียณอายุราชการ2563 
70นายสกุลชัย ศรีปิ่นบ้านผาทองเกษียณอายุราชการ2563 
71นางประภัสสร ทองเหง้าบ้านผาทองเกษียณอายุราชการ2563 
72นายนัทธี แสงจันทร์บ้านคลองปลาหมอเกษียณอายุราชการ2563 
73นายปราโมทย์ บุญคงบ้านท่าข้ามเกษียณอายุราชการ2563 
74นายประสิทธิ์ เหมหาญบ้านท่าข้ามเกษียณอายุราชการ2563 
75นายกิตติยุทธ ยังคลังบ้านท่าข้ามเกษียณอายุราชการ2563 
76นายสุรพงษ์ ทองมากบ้านเขาบ่อทองเกษียณอายุราชการ2563 
77นางวัลลา สุขคำมีบ้านตะกุดจั่นเกษียณอายุราชการ2563 
78นายสมพงษ์ สีไพร(รัตนพงษ์ ศรีไพรบุรี)บ้านหนองตาดเกษียณอายุราชการ2563 
79นางนันทวรรณ ประสาทเกษการบ้านดงขุยเกษียณอายุราชการ2563 
80นางศิริ เทียนพูลบ้านดงขุยเกษียณอายุราชการ2563 
81นายประสิทธิ์ บุญยืนบ้านหนองระมานเกษียณอายุราชการ2563 
82นางรุ่งฤดี พรมพลอยบ้านบุ่งคล้าเกษียณอายุราชการ2563 
83นายสัมฤทธิ์ พานิชบ้านหนองกลอยเกษียณอายุราชการ2563 
84นางสุจิตรา ฟักผลบ้านห้วยงาช้างเกษียณอายุราชการ2563 
85นางสุคานา พายภักดิ์บ้านเขาชะโงกเกษียณอายุราชการ2563 
86นางลัดดา เหลืองสุวรรณบ้าน กม.28เกษียณอายุราชการ2563 
87นายพิพัฒน์ บริบูรณ์บ้านวังพลับเกษียณอายุราชการ2563 
88นางศรัญญา เหมชัยอนุบาลวังโป่งเกษียณอายุราชการ2563 
89นางนันทยา กัลยาประสิทธิ์บ้านดงลึกเกษียณอายุราชการ2563 
90นางกาญจนา แก้ววรโชติบ้านดงลึกเกษียณอายุราชการ2563 
91นายประจักษ์ ใจปานบ้านวังขอนเกษียณอายุราชการ2563 
92นางสุธรรมมา สิงห์เสบ้านวังหินเกษียณอายุราชการ2563 
93นายเฉลิมชัย ชินอาจบ้านวังชะนางเกษียณอายุราชการ2563 
94นางศุภลักษณ์ บัวมั่นบ้านด่านช้างเกษียณอายุราชการ2563 
95นายนิวัฒน์ พนมสุขบ้านวังแช่กลอยเกษียณอายุราชการ2563 
96นายอำนาจ บุญทรงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขตเกษียณอายุราชการ2563 
97นางอุทัยวรรณ สุวรรณผิวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขตเกษียณอายุราชการ2563 
98นายเอกพล คำพูบ้านโนนตะแบกเกษียณอายุราชการ2563 
99นายวิเศษ นาควิโรจน์บ้านบุ่งคล้าเกษียณอายุราชการ2563 
100นายเอนก ศีลกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขตเกษียณอายุราชการ2563 
101นายสมศักดิ์ สายแก้วบ้านดงขุยใต้เกษียณอายุราชการ2563 
102นายวิเชียร จันทร์ทองบ้านยาวี-ห้วยโป่งเกษียณอายุราชการ2563 
103นายรุ่งโรจน์ แก้วพินิจบ้านถ้ำแก้วเกษียณอายุราชการ2563