ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกันยายน 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายยศทวี ศิริบ้านโตกใต้ลาออกจากราชการ 
2นางสาวนิตยา นันทะผาบ้านท่าข้ามลาออกจากราชการ